عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

متولد 1369
مهندس مکانیک
دانشجوی مهندسی انرژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 95
مقاله خوان شدید! (منظور مقاله علمی)