شادی و موفقیت : چرا موفقیت در جامعه ایرانی رشد کندی دارد؟

شادی و موفقیتایا تا به حال فکر کرده اید چرا نرخ موفقیت در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی که با سرعت بیشتری نسبت به ایران در حال پیشرفت هستند مثل هند، پایین است؟

برای پیدا کردن جواب این سوال سری به ابزار بررسی میزان جستجوی کلمات گوگل زدیم تا ببینیم نسبت جستجوی کلماتی مثل موفقیت، شادی، خوشبختی، غم و شکست در ایران چقدر بوده. بد نیست شما هم نگاهی به نتیجه این جستجو بیندازید.

بین این کلمات، “غم” بیشترین تعداد جستجو را در ایران داشته و  بعد از آن، “شکست” حدود ۴۸% تعداد دفعالتی که “غم” جستجو شده قرار گرفته، و جالب اینکه کلمه “خوشبختی” در کمترین سطح جستجو بین این کلمات قرار دارد. نکته جالبتر اینکه کسانی که این کلمه (“خوشبختی”) را جستجو کرده اند اکثرا به دنبال راه های خوشبختی یا احساس خوشبختی نبوده اند ! بلکه این کلمه در جستجوهایی برای دانلود آهنگهایی که در نامشان “خوشبختی” داشته اند به کار رفته، همینطور جستحوی کلمه “شادی” بیشتر برای اشخاصی با نام شادی بوده است !

آیا رابطه ای بین شادی و موفقیت هست؟

غم, شکست و افسردگیتحقیقات علمی نشان داده که شادی رابطه مستقیم با خلاقیت، نوآوری و موفقیت دارد.

نویسنده کتاب مزیت شادی آقای شان اکور مینویسد :

احساسات مثبت باعث ترشح دوپامین (dopamine) و سروتونین (serotonin) در مغز میشوند، موادی که نه تنها باعث می شوند حس خوبی داشته باشیم، بلکه فعالیت مراکز یادگیری مغز را بیشتر میکنند، کمک میکنند تا اطلاعات جدید را نظم بدهیم، این اطلاعات را برای زمان بیشتری در مغزمان نگه داریم و بعدها آنها را سریعتر به یاد بیاوریم. این مواد ما را قادر میسازند اتصالات نورونی جدید بیشتری ایجاد کرده و حفظ کنیم، که در نهایت کمک میکند تا سریعتر و خلاقانه تر فکر کنیم، در حل مسائل و تحلیل های پیچیده بهتر عمل کنیم و راه های جدید انجام کارها را ببینیم و ابداع کنیم.

اما آیا فقط مثبت فکر کردن برای موفقیت کافیست؟

جواب کوتاه اینست که خیر. تنها با تفکر مثبت خلاقیت و نوآوری افزایش نخواهد یافت. اما افسردگی، غم و ناراحتی تا حد زیادی در کاهش میزان خلاقیت، نوآوری و بازده فعالیتهای روزانه هر فرد تاثیر دارد.